UVODNA NAPOMENA

Ove upute i uputstva za turističke aranžmane sastavni su dio Ugovora, odnosno Vouchera koji su sklopljeni između A La Carte Travel turističke agencije i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.

PRIJAVE I UGOVARANJE

Putnik se za putovanje koje organizira A La Carte Travel d.o.o. turistička agencija može prijaviti putem interneta, e-maila, telefonom i telefaksom te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, ili ispunjavanjem obrasca za terećenje kreditne kartice i slanje istog organizatoru putovanja, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio.

Prilikom prijave putnik uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana, a preostalih 70% iznosa treba uplatiti najkasnije 21 dan prije polaska na put (izuzetak je obročno plaćanje kreditnim i debitnim karticama) i osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti plaćanja.

U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i korisnika putovanja plaća se prema važećim cjenicima usluga (i pravilima avio kompanija). Ukoliko putnik ne ispuni svoju obvezu plaćanja do 21 dan prije putovanja, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povratka akontacije.

SADRŽAJ ARANŽMANA I CIJENA

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u svakom pojedinom programu putovanja. Posebne usluge (obavezne i neobavezne doplate) su usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge.

Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan. U slučaju promjene tečaja za više od 2% agencija zadržava pravo promjene cijena.

Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena, najkasnije 20 dan prije početka putovanja ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja cijene usluga koje čine paket aranžman, osobito povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanje pristojbi (u zračnim i ostalim lukama i sl.), povećanja cijene smještaja, a koje utječu na cijenu putovanja.

Za povišenje cijene aranžmana do 8% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povećanja cijene više od 10%, kupac ima pravo odustati od putovanja ali je dužan o tome pismeno obavijestiti A La Carte Travel u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti (bilo da je obavijest dobio putem e-maila ili drugog oblika pošte). Ako putnik ne obavijesti o svom odustanku organizatora putovanja u pismenom obliku u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u A La Carte Travel programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi.

Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti A La Carte Travel, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

A La Carte Travel ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima organizatora a važećim za navedeno putovanje.

PRAVO ORGANIZATORA NA PROMJENU PROGRAMA PUTOVANJA ILI PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ PUTOVANJA

A La Carte Travel zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promijene uvjeti putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu.

Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi dovoljan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan sve putnike obavijestiti o otkazu putovanja najmanje 5 dana prije početka aranžmana, te im mora vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana u roku od 7 dana.

Ukoliko A La Carte Travel otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

PUTNA DOKUMENTACIJA I POŠTIVANJE PROPISA

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan A La Carte Travelu d.o.o. dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. A La Carte Travel d.o.o. ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise zemlje u koju putuje. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje. Dužan je pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a A La Carte Travel d.o.o. otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Preporučujemo svakom putniku da se osobno informira na web-stranici www.mvp.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje A La Carte Travel d.o.o. te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja.

PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod A La Carte Travel d.o.o., pri čemu A La Carte Travel d.o.o. sudjeluje samo kao posrednik.

OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje, odnosno kod uplate akontacije. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, A La Carte Travel d.o.o. zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 10. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a A La Carte Travel d.o.o. se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

OTKAZIVANJE/ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Ako putnik otkaže ili prekine putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova, koje će naplatiti organizator putovanja, prema sljedećoj ljestvici:

Daleka putovanja, tečajevi stranih jezika:

 • za otkaz do 40 dana prije polaska, organizator naplaćuje 25% cijene aranžmana
 • 39-21 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 20-0 dana prije polaska i nakon polaska 100 % cijene aranžmana
 • nepotpune i/ili nevažeće putne isprave 100 % cijene aranžmana

Europska putovanja, odmori, skijanje:

 • za otkaz do 40 dana prije puta organizator naplaćuje 20% cijene aranžmana
 • za otkaz od 39 do 31 dana prije puta 30%
 • za otkaz od 30 do 21 dana prije puta 40%
 • za otkaz od 20 do 15 dana prije puta 80%
 • za otkaz od 14 do 0 dana prije polaska na put, odnosno za “no- show”, ili za prekid putovanja koji je nastao od strane putnika, organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.

Krstarenja:

a) za individualne polaske:

 • više od 60 dana prije polaska fiksna naknada štete u iznosu od 335 kuna
 • 60 – 46 dana prije polaska 15% cijene aranžmana
 • 45 – 31 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
 • 30 – 16 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 15 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
 • nakon polaska i “no show” 100 % cijene aranžmana
 • nepotpune i/ili nevažeće putne isprave 100 % cijene aranžmana

b) za grupne polaske:

 • 120 – 91 dana prije polaska 5% cijene aranžmana
 • 90 – 76 dana prije polaska 15% cijene aranžmana
 • 75 – 56 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
 • 55 – 41 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
 • 40 – 31 dana prije polaska 75% cijene aranžmana
 • 30 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
 • nakon polaska i “no show” 100 % cijene aranžmana
 • nepotpune i/ili nevažeće putne isprave 100 % cijene aranžmana

Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene.

putovanja rađenih po narudžbi klijenta (bilo da se radi o individualnom ili grupno putovanju), na ponudi će biti istaknuti posebni uvjeti otkaza putovanja ukoliko su drugačiji od ovdje navedenog, te će se u slučaju otkaza putovanja od strane klijenta, obračunavati ti posebni uvjeti otkaza putovanja.

PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA/TUROPERATORA

Za sve aranžmane gdje je A La Carte Travel glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je A La Carte Travel posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te A La Carte Travel ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

ZDRAVSTVENI PROPISI

Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

PRTLJAGA

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

REKLAMACIJE

Naglašavamo da je u interesu putnika da svoj prigovor svakako upiše u knjigu žalbe kod davatelja usluga na licu mjesta, koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti pogreške. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu , odnosnodokaz da je putnik uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta, putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan podnijeti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, A La Carte Travel takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor i zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom), a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 15 dana zbog prikupljanja informacija.

Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora ili tijekom putovanja. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 15, odnosno 30 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe ill sudske institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

u slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta putnik saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: fortuna, rulet, no name, as, jocker, i sl.), putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje A La Carte Travel ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje, te zbog toga putnik nema pravo prigovora prema A La Carte Travelu.

OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku izdati odgovarajuća dokumenta za uplaćeno putovanje. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom, te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan:

 • posjedovati valjane putne isprave (osobne dokumente). Troškove gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija.
 • ijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima “Svjetske zdravstvene organizacije”. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost osobnih putnih dokumenata koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja, te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 10,
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima se boravi tijekom putovanja
 • pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri
 • pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom putovanja
 • prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher), ova stavka se odnosi samo na organizirana grupna putovanja.

U slučaju nepoštivanja neke od ovih obveza, putnik odgovara organizatoru putovanja za učinjenu štetu.

UVJETI PUTOVANJA PUTNIKA U ZRAČNOM PROMETU

Uvjeti zračnog prijevoza putnika i prtljage definirani su od strane zračnog prijevoznika te ih se putnik dužan pridržavati.

OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, A La Carte Travel je sa osiguravajućom kućom Wiener osiguranje sklopio Ugovor o osiguranju jamčevine za turističke paket aranžmane. U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Croatia osiguranje, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, tel: 0800. Broj police 298625000097. Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, A La Carte Travel ima s osiguravajućom kućom Wiener osiguranje sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj 1322-00049482. Djelatnici agencije upoznati će PUTNIKA sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju A La Carte Travel prouzroči PUTNIKU neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a Putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

A La Carte Travel prikuplja osobne podatke putnika u svrhu ispunjenja ugovora o putovanju ili izvršenja potrebnih rezervacija. Prikupljaju se samo nužni podaci te se pritom poštuje privatnost svakog pojedinog putnika. A La Carte Travel poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka te su isti dostupni samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Djelatnici A La Carte Travel i njegovi poslovni partneri upoznati su sa zakonskom regulativom u području zaštite osobnih podataka i odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

A La Carte Travel se obvezuje da osobne podatke putnika neće prenositi iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu.

Prikupljeni osobni podaci mogu se, uz izričitu privolu putnika, koristiti za daljnju međusobnu komunikaciju, kao i za marketinške aktivnosti koje uključuju slanje posebnih ponuda ili akcija agencije. Putnik uvijek može povući privolu i time se samostalno isključiti iz svih marketinških aktivnosti.

Ukoliko putnik da posebnu privolu, A La Carte Travel će čuvati osobne podatke putnika u bazi podataka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe za zaštitu podataka.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora koji putnik sklapa s A La Carte Travelom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji A La Carte Travela. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima – inozemnim organizatorima putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo. Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.

H. Macanovića 45, Zagreb

U Zagrebu, veljača, 2019.